Daňové priznania

Daň všeobecne je zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické a právnické osoby štátu v určitom stanovenom termíne. Daň je vyberaná štátom, obcou alebo inými verejnoprávnymi subjektmi. Dane poznáme priame a nepriame. Medzi priame dane sa zaraďuje daň z príjmov a miestne dane. K nepriamym daniam zaraďujeme DPH a spotrebné dane.

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu podľa zákona vznikla daňová povinnosť, alebo ten, koho správca dane vyzve. Daňový subjekt je povinný vyplatiť daň najneskôr v lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia, ak zákon neustanovuje inak. Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor vydá Ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Toto priznanie sa podáva buď podaním tlačiva na daňovom úrade, telefaxom alebo elektronicky. V prípade, že daňový subjekt podá daňové priznanie elektronickými prostriedkami, je povinný ho podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Daňové priznanie obsahuje prílohy podľa osobitného zákona.

Pred tým, než uplynie lehota na podanie daňového priznania je možné podať opravné priznanie alebo hlásenie. V tomto prípade sa vo vyrubovacom konaní použije opravné priznanie(alebo hlásenie) a na to pôvodné sa neprihliada. Ak daňová povinnosť daňového subjektu je vyššia, než uviedol v daňovom priznaní alebo hlásení alebo ako bola správcom dane vyrubená, je povinný podať dodatočné daňové priznanie. Lehota na podanie dodatočného priznanie uplynie na konci mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy zistil, že nepodal daňové priznanie v správnej výške. Ak nebolo podané daňové priznanie alebo hlásenie v zákonom ustanovenej lehote, správca dane je oprávnený daňový subjekt vyzvať na jeho podanie. Ak nebolo podané daňové priznanie ani hlásenie ani v tejto lehote je správca dane oprávnený určiť daň podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií.

Ponúkame vám:

 • daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • daňové priznania k dani z príjmov typu A, B pre fyzické osoby, SZČO
 • daňové priznania k dani z príjmov pre právnické osoby
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznania k dani z nehnuteľnosti 
 • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických a fyzických osôb dane z príjmu
 • spracovanie spotrebných daní
 • dvojité zdanenie (zdanenie celosvetových príjmov, zrážkové dane)
 • riešenie daňových problémov vrátane vypracovania odborných stanovísk
 • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia cien obstarania jednotlivých častí majetku (účtovné/daňové odpisy)
 • detailné analýzy daňových rizík
 • riešenie daňovej optimalizácie
 • …a riešenie ostatných daňových záležitostí.

Zverte sa do rúk skúseného tímu.

Vaše úspechy sú aj naše.

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.